แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประกอบด้วย

1. แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

2. แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน ปีการศึกษา 2560

3. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

4. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ระดับคณะ / สำนัก / สถาบัน ปีการศึกษา 2560

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan

 

Visitors: 2,731