แบบฟอร์มด้านประกันคุณภาพฯ

แบบฟอร์มด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย

ระดับหลักสูตร
ลำดับที่ 1 - 5 แบบสำรวจและแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา
ลำดับที่ 6   แบบฟอร์มการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา(SAR)ระดับหลักสูตร ปีการศึกษาพ.ศ.2559 (หลักสูตร)
ลำดับที่ 7   แบบฟอร์มข้อมูลตารางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน-ระดับหลักสูตร-59-v2 (หลักสูตร+คณะกรรมการ)
ลำดับที่ 8   แบบรายงานผลการประเมิน-ระดับหลักสูตร-2559 (คณะกรรมการ)
ลำดับที่ 9   แบบรายงานผลการประเมิน-ระดับหลักสูตร-2559 (ป.โท)
ลำดับที่ 10 แบบรายงานผลการประเมิน-ระดับหลักสูตร-2559 (ป.เอก)

ระดับคณะ
ลำดับที่ 11 แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ ประจำปี 2559
ลำดับที่ 12 แบบฟอร์มรายงานผลการประเมิน (car) ระดับคณะ ประจำปี 2559

ระดับหน่วยงาน
ลำดับที่ 13 ฟอร์ม SAR สถาบันวิจัยฯ
ลำดับที่่ 14 ฟอร์ม SAR สำนักงานอธิการบดี
ลำดับที่ 15 ฟอร์ม SAR สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
ลำดับที่ 16 ฟอร์ม SAR สำนักวิทยบริการฯ
ลำดับที่ 17 ฟอร์ม SAR สำนักศิลปและวัฒนธรรม
ลำดับที่ 18 ฟอร์ม SAR หน่วยงานย่อยอื่น ๆ 

 โปรแกรมคำนวนผลการประเมิน

ลำดับที่ 19 โปรแกรมคำนวนผลการประเมิน ระดับหลักสูตร

ลำดับที่ 20 โปรแกรมคำนวนผลการประเมิน ระดับคณะ

ลำดับที่ 21 ฟอร์ม CAR สถาบันวิจัยฯ

ลำดับที่่ 22 ฟอร์ม CAR สำนักงานอธิการบดี
ลำดับที่ 23 ฟอร์ม CAR สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
ลำดับที่ 24 ฟอร์ม CAR สำนักวิทยบริการฯ
ลำดับที่ 25 ฟอร์ม CAR สำนักศิลปและวัฒนธรรม
ลำดับที่ 26 ฟอร์ม CAR หน่วยงานย่อยอื่น ๆ 

ลำดับที่ 27 ฟอร์ม SAR ระดับมหาวิทยาลัย ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน

แบบสอบถาม

ลำดับที่ 28 แบบสอบถามนายจ้าง NEW!!!

 

 

 

แบบฟอร์มด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2559

 

Visitors: 2,731