เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน

          สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งระบุให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

          ในช่วงแรกสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เดิมใช้ชื่อ  สำนักงานประกันคุณภาพ
โดยกำหนดให้งานประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานย่อยที่อยู่ในสำนักงานอธิการบดีและในปี พ.ศ. 2553  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาและเป็นหน่วยงานที่อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยโดยตรง  โดยไม่ต้องขึ้นกับหน่วยงานใด โดยมีท่านอธิการบดี และ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้ดูแลสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ในปี พ.ศ. 2555 2556 สำนักงานมาตรฐาน ฯ ได้รับบุคลากรเพิ่มอีก 2 คน จากเดิมมีเพียง 1 คน รวมมีบุคลากรประจำสำนักงานฯ ทั้งหมด 3 คน ปัจจุบันสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ดำเนินการอบรมให้ความรู้ ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้บุคลากรคน ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอก และประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

 

2.  ผู้บริหารสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้แก่

2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  เทียนขาว                

2.2 อาจารย์ ดร.เนติ  เฉลยวาเรศ         

2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์  บริสุทธิ์

2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิศา  ธรรมาวิวัฒน์

2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร  เงินงอก

2.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์

 

3.  ปรัชญา 

          การประกันคุณภาพการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพที่ได้มาตรฐานการศึกษา

 

4.  วิสัยทัศน์

          สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จะเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง


5.  พันธกิจ

5.1 ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

5.2 รับผิดชอบการวางแผนพัฒนาและการบริหารงานของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

5.3 ประสานงานกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นในเรื่องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

5.4 ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

5.5 ดูแลและรับผิดชอบการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานภายนอก

5รายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

5.7 จัดรวบรวมเอกสารและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงของบุคลากร

5.8 ดูแลและรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

5.9 ประสานงานกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ หน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย ในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

5.10 ดูแลและรับผิดชอบงานให้ความรู้และความเข้าใจแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา

5.11 ดูแลและรับผิดชอบการจัดรวบรวมเอกสารและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

Home
Home
Visitors: 2,731